Asset Publisher Asset Publisher
Minimize Maximize

BackGraound

   በሐረሪ ክልል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን  ቢሮ የቢሮው መረጃ/back ground information / የሀረሪ ክልል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ በአዋጅ ቁጥር 104/2004 ንኡስ አንቀጽ 6 ...

news

የሀረሪ ክልል ንግድና ኢንዱስተሪ ፅ/ቤት በምንዛሬዉ ጭማሪ ምክኒያት በመሰረታዊ ፍጆታዎች ላይ ጭማሪ የሚያደርጉ አከፋፈዮች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አሳሰበ፡፡ ከሰሞኑን በሚዲያዉ እየተሰማ ያለዉና እንደ ሀገርም አነጋጋሪ የሆነዉ የዉጭ ምንዛሬ መጨመርን ተከትሎ በአብዛኛዉ አከባቢ ላይ በምርትና...

መልዕክት

  አቶ መሀመድ ኑረዲን   የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ መልዕክት በከተማ ልማት ስራችን የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎና ትብብር በማጠናከር መልካም ተሞክሮዎችንና ልምዶችን በማስፋፋት እንዲሁም የከተማችንን እሴት ለማጎልበት በሚያስችለው ኢትዮጵያ...