Officials profile Officials profile
Minimize Maximize

 

በቢሮው ስር የሚገኙ ተቋማት ሃላፊዎች ስም የስራ ሃላፊነትና አድራሻ

 
ተቁ
 
የኃላፊውስም
 
ኃላፊነት
 
አድራሻ
 
ስልክ
 
ፋክስ
 
-ሜይል
1
አቶ አበዱልሃኪም
የከተማልማትናኮንስትራክሽንቢሮኃላፊ
0256663034
0256664254
 
2
አቶሊድአብዱረህማን
የከተማልማትናኮንስትራክሽንቢሮ /ቢሮ ኃላፊ
0256660595
0256664254
Khallu.abd@yahoo.com
3
አቶ መሐመድ ያህያ
የማስፈጸም አቅም
ግንባታ የድጋፍ ማሰተባበሪያ ዩኒትኃላፊ
0256660595
0256664254
 
4
አቶአብዱልቃድርአደም
የጥቃቅንናአነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማኤጀንሲዳይሬክተር
0256661764
0256661940
Abduadem665@gmail.com
5
አቶ አብዱራሀማን አሰፋ
የመሬትልማትናማኔጅመንትባለስልጣንሃላፊ
0256665073
0256665073
0256664254
Adhamallam2005@yahoo.com
6
አቶአብዱልሃኪምአብዱማሊክ
የመኖሪያቤቶችልማትናየመንግስትኮንስትራክሽንኤጀንሲዳይሬክተር
0256668693
0256671219
0256666973
Yonis abdulhakim@Yahoo.com
7
አቶረኢስዩሱፍ
የተቀናጀመሬትመረጃፕሮጄክት/ቤትሃላፊ
0256661761
0256664254
Heruka2001rea@Yahoo.com
8
አቶመሀመድኑረዲን
የግንባታፍቃድአሰጣጥናቁጥጥር/ቤትሃላፊ
0256661783
0256664254
kebirmami@gmail.com
9
አቶሙክታርአሊ
የኢንቨስትመነትመአድንናኢነርጂ/ቤት ሃላፊ
0256663033
0256664254
Mukatara41@yahoo.c0m
10
አቶአብዱልፈታህኢብራሂም
የንግድኢንዱስትሪ/ቤትሃላፊ
0256666255
0256664254